آخرین اخبار یک خودرو 5 ستاره کامل کیفی

  • گزارش ارزیابی کیفی خودروهای ساخت داخل در ثلث اول سال جاری نشان از آن دارد که در این مدت تنها یک خودرو سواری موفق به اخد ۵ ستاره کامل کیفی شده است.