آخرین اخبار ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر ماکارون

  • ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر ماکارونی اظهار کرد: در بازار احساس شده است اما مردم نگران نباشند؛ در این روزهای تعطیل با تمام توان در حال تولید ماکارونی با ظرفیت کامل هستیم.