آخرین اخبار آواکوف

  • وزارت کشور اوکراین بدون ارائه جزئیات اعلام کرد، وزیر کشور اوکراین نامه استعفای خود را تقدیم کرده است.