احمد مجتهد

  • رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی مطرح کرد

    رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: نکته بسیار مهم و کلیدی در موفقیت سیاست جدید بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورم، استقلال عمل و داشتن اختیارات کافی از سوی دولت است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر