استعف

  • اقتصادنیوز: دستیار شخصی رئیس جمهوری آمریکا به دلیل انتشار برخی خبرهای مرتبط با خانواده ترامپ از مقام خود استعفا کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر