اعتراضات در لبنان

  • تظاهرات اعتراضی گروه‌هایی از مردم لبنان در اعتراض به اوضاع اقتصادی در چند شهر و مناطق مختلف این کشور آغاز شده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر