آخرین اخبار اعلام وضعیت قرمز کرونا

  • اقتصادنیوز: مرگ افراد در اثر کرونا، چنـد روز پس از بستری اتفاق می‌افتد و به همین دلیل، قله موج بستری حـدود دو هفتـه بعـد از قلـه مـوج ابتلا و قلـه مـرگ حدود دو هفته بعد از قله بستری اتفاق می‌افتد.