آخرین اخبار الزامی شدن استفاده از ماسک

  • گویا گفت:‌ استفاده از ماسک در خارج از منزل برای همه افراد توصیه می شود و در تمام اماکن عمومی اعم از دولتی و خصوصی، باید الزامی شود. گروه های در معرض خطر ابتلا به انواع شدید بیماری، ترجیحا از ماسک های باقدرت حفاظت بیشتر و یا دو ماسک همزمان استفاده کنند.