امبر راد

  • روری استوارت از عضویت در حزب استعفا داد؛

    اقتصادنیوز؛ در ادامه استعفای چهره‌های ارشد حزب محافظه‌کار انگلیس، «روری استوارت» یکی دیگر از اعضای ارشد محافظه‌کاران، از عضویت در این حزب استعفا داد.

  • اقتصادنیوز؛ «امبر راد» وزیر کار و امور بازنشستگی بریتانیا در اعتراض به نحوه اجرای برگزیت توسط بوریس جانسون، از سمت خود استعفاداد و جایگاه ناظمی حزب محافظه‌کار در پارلمان را نیز کنار گذاشت.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر