اندازه

  • اقتصاد نیوز:نظریه‌ بیگ‌بنگ در سطح گسترده‌ای به‌عنوان آغاز جهان پذیرفته شده است؛ اما برخی نظریه‌ها، در تضاد با بیگ‌بنگ هستند.

۱

بیشتر

بیشتر