انقلاب کوبا

  • مشاهدات میدانی خبرنگار اقتصاد نیوز از کوبا

    فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا که هفته گذشته درگذشت برای چند دهه الهام بخش بسیاری از حرکت های چپ گرایانه در گوشه و کنار جهان بود. او یارانش با هدف ایجاد اقتصاد کمونیستی در کوبا و فراهم آوردن رفاه یکسان برای تمامی مردم کشورشان قیام کردند. اما آنچه پس از چند دهه در کوبا مشاهده شد با آرمانی که کاسترو داشت فاصله زیادی دارد.

  • به دنبال درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در های محل نگه داری پیکر او برای وداع مردمی باز شد.

  • فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در سن ۹۰ سالگی درگذشت. او چند سال بود که به دلیل بیماری و کهولت سن از اداره امور کشور کناره گرفته بود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر