باشگاه داری

  • اقتصاد نیوز: این روزها که اوضاع اقتصادی در همه زمینه ها وخیم تر از ماه های قبل شده، باشگاه های فوتبال نیز در ایران در شرایط بدی به سر می برند. همین موضوع باعث شده تا باشگاهی مثل پرسپولیس برای ادامه حیات مجبور به فروش اموال خود شود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر