بودجه سال 96

  • رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از طرح اصلاحیه بودجه سال ۹۶ در جلسه هفته آینده شورای شهر خبر داد.

  • دولت هفته آینده بودجه سال ۹۶ کل کشور و آخرین بودجه دولت یازدهم را به مجلس می برد،بودجه ای که بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات اجرایی آن به دولت هشدار می دهند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر