بودجه عملیاتی

  • فرصت‌ها و تهدیدهای تغییر نظام بودجه‌‌بندی بررسی شد

    روز سه‌شنبه هفته گذشته، محمدباقر نوبخت در نخستین نشست سخنگویی دولت دوازدهم از تغییر روش بودجه‌ریزی از روش سنتی و مبتنی بر عملیات، به بودجه‌بندی برمبنای صفر در سال ۱۳۹۷ خبر داد. این در حالی بود که سخنگوی دولت در اظهار نظر پیشین خود در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت از تغییر رویکرد بودجه‌ریزی به روش مبتنی بر صفر خبر داده بود.

  • دولت هفته آینده بودجه سال ۹۶ کل کشور و آخرین بودجه دولت یازدهم را به مجلس می برد،بودجه ای که بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات اجرایی آن به دولت هشدار می دهند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر