آخرین اخبار بیکاری زنان

  • سهم اشتغال زنان در بخش خدمات نسبت به سایر بخش ها بالاتر است، با توجه به اینکه سهم بخش خدمات از اشتغال کل اقتصاد ایران بالاتر رفته، پیش بینی می شود کاهش بیکاری زنان با شیب زیاد به همین دلیل باشد.

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ بیکاری تابستان امسال نشان از سه اتفاق مهم داشته است. در مهم ترین آن ها افت نرخ بیکاری ضمن رکورد کمترین کاهش اما در مقایسه با نرخ مشارکت ریزش کمتری داشته است. نکته مهم دیگر در این اشتغال این فصل افت کشاورزی و رشد خدمات در اشتغال بوده است.

  • اقتصادنیوز: به گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان امسال ۹.۶ درصد به ثبت رسیده که نسبت به بهار افزایش پیدا کرده است.

  • اقتصاد نیوز: نرخ بیکاری در بهار سال ۱۴۰۰ حدود ۸.۸ درصد برآورد شده است که نسبت به فصل گذشته خود کاهش محسوسی داشته است. با این وجود آمار ها نشان می دهد از هر ۱۰ ایرانی تنها ۳ نفر دارای شغل هستند.

  • اقتصادنیوز:بررسی روند نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی در چند سال اخیر نشان میدهد که اقتصاد کشور توان جذب نیروی کار افزوده شده به اقتصاد را نداشته است. بالاترین میزان بیکاری در دوره محمود احمدی نژاد رقم خورده و میزان بیکاری در دولت روحانی از ابتدای دولت خاتمی کمتر نبوده است.

  • اقتصادنیوز: از جمعیت حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفری بیکار، ۳۴ درصد زن و ۶۶ درصد مرد هستند؛ بر این اساس مردان دو برابر زنان بیکارند.