بیگ بنگ

  • ​اقتصاد نیوز:مهم‌ترین وقایع تاریخ کیهان از بیگ بنگ تا حالا چه بوده است؟ در ادامه به مرور اتفاقات مهم کیهان از زمان بیگ بنگ/انفجار بزرگ، تاکنون می پردازیم.

  • زمین بیش از چهار میلیارد سال عمر دارد و بسیار بیشتر از این نیز عمر خواهد کرد اما سرانجام این عمر به پایان می رسد. نظریه های مختلفی در خصوص چگونگی پایان عمر زمین از سوی محققان مطرح شده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر