آخرین اخبار ترور گورپاتوانت سینگ پانون، رهبر جدایی طلب سیک

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی