تهران و واشنگتن

  • رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا:

    رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا دیپلماسی با مقامات ایرانی را تنها راه حل خروج از وضعیت فعلی در تنش تهران و واشنگتن عنوان کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر