تورم دهکی

  • بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران محاسبه شد

    اقتصادنیوز: هزینه زندگی فقیرترین قشر جامعه در ماه گذشته در قیاس با ماه مشابه سال قبل، بیش از ۲۴ درصد افزایش یافت.

  • اقتصادنیوز: مرکز آمار ایران تورم دهک‌های مختلف هزینه‌ای در ماه گذشته را اعلام کرد.

۱

بیشتر

بیشتر