آخرین اخبار تورم دی ماه

  • در نخستین ماه زمستانی تورم ماهانه در کف ۱۰ ماهه قرار گرفت. اما آیا این می تواند به معنای بهبود وضع گرانی در دی ماه باشد؟ یا فشار تورمی بر دوش مردم کماکان سنگین است.

  • اقتصادنیوز: رفتار قیمت ها در دی می تواند در سه قاب بررسی شود. ماهانه، ده ماهه و ۱۲ ماهه. در کمترین سناریو، تورم میانگین در کشور بالاتر از حد ۳۶ درصد پیش بینی می‌شود. اما کدام رفتار بیشترین و کمترین گرانی را به ثبت می رساند؟

  • نرخ تورم در دیماه هم ۱۰ درصد شد تا در دومین ماه پیاپی تورم دورقمی ثبت شود.