آخرین اخبار تورم نقطه ای اسفند 1400

  • پیش بینی تورم با استناد بر شاخص قیمت مصرف کننده در شهریور ماه نشان میدهد بازه پیش بینی تورم در اسفندماه در سناریوهای مختلف از ۳۵.۱ درصد تا ۴۸.۵ درصد متغیر بوده است. طبق بررسی ها بیشترین پیش بینی در صورتی اتفاق می افتد که قیمت ها از روند تورم ماهانه شهریور تبعیت کنند.