آخرین اخبار تورم پردرآمدها

  • دونکته مهم در برداشت آزاد تورم دهک های میانه تابستان به دست آمد:نخست تورم کم درآمد ها به بیشترین سطح خود رسید. دوم: اختلاف تورمی میان دهک ها به کمترین سطح خود نائل آمد. عامل این رخدادها چه بود؟