آخرین اخبار تیراندازی مرگبار نیروهای طالبان به سوی معترضان