جهان های موازی

  • اقتصاد نیوز:حالا که مفهوم کلی جهان‌های موازی و از آن مهمتر، جهان معکوس را بررسی کردیم و به یک دید کلی نسبت به ماده تاریک هم دست پیدا کردیم، می‌توانیم به یکی از تئوری‌هایی بپردازیم که ممکن است منجر به برقراری ارتباط با جهان های موازی بشود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر