حقوق خرداد ماه بازنشستگان

  • معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق خردادماه یک میلیون و ۴۷۱ هزار بازنشسته و وظیفه بگیر صندوق بازنشستگی کشوری عصر امروز به حساب آنها واریز شد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر