آخرین اخبار خاموشی های گسترده در تابستان

  • سرکوب قیمت گسترده از یکسو و عدم‌پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دیگر موجب مریضی اقتصاد صنعت برق شده است و تا این مساله حل نشود، خاموشی‌ها ادامه دارد. به کافی نبودن سوخت ذخیره امکان قطع گاز شهروندان در زمستان وجود دارد.