دادستانی فدرال نیویورک

  • از سوی دادگاه فدرال نیویورک صورت گرفت؛

    اقتصادنیوز؛ دادستانی فدرال نیویورک سه شهروند ایرانی را به دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق صادرات مواد مورد استفاده در ساخت موشک در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ متهم کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر