رشد نقدینگی بهار 99

  • حجم نقدینگی از ۲۶۵۰ هزار میلیارد تومان گذشت

    اقتصادنیوز: بر اساس محاسبات انجام گرفته توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۱۳۹۹.۳.۲۹ به ۲۶۵۱/۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال قبل ۷/۳ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد ۱۳۹۹ به ۳۸۳/۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل ۸/۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر