ساخت و پاخت

  • محمد یزدی خبر داد:

    عضو فقیه شورای نگهبان گفت: من بی پروا می‌گویم؛ نمایندگان هم می‌خواهند بشنوند میان برخی از نمایندگان با وزرا ساخت و پاخت‌هایی وجود دارد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر