سیستم حمل و نقل

  • ​اقتصاد نیوز:در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا مسأله ی حمل و نقل شهری هر روزی که می گذرد به چالش بزرگ تری تبدیل می شود. سامان دهی عبور و مرور وسایل نقلیه و پیدا کردن راه حل هایی برای رشد جمعیت کار ساده ای نیست.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر