آخرین اخبار شاهین جدید

  • برای پی بردن به تغییرات نسخه جدید شاهین اتوماتیک، بیایید از طراحی بخش خارجی آن شروع کنیم. در نمای جلو، یک نوار کرومی به قاب جلو پنجره و گرافیک داخلی آن افزوده شده است. چراغ‌های جلو تغییر چندانی نداشته اند و فرم پیشین حفظ شده است. اما در حد و اندازه نامحسوسی گرافیک داخلی چراغ‌ها تغییر داشته است.