شعار سال 97

  • نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران نشان می دهد که حدود ۶۴ درصد از مردم، با شرط کیفیت خوب و قیمت مناسب کالای ایرانی را به کالای خارجی ترجیح می دهند. همچنین، تقریبا ۲۵ درصد از مردم در هر صورت کالای ایرانی را بر خارجی ترجیح می دهند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر