شهردار بوشهر

  • نورالدین امیری شهردار بوشهر که از ساختمان شورای شهرخارج می‌شد یک نفر در حالیکه بطری بنزینی در دست داشت روی شهردار بوشهر بنزین ریخت و متواری شد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر