آخرین اخبار عاموس هارئیل

  • "یتسحاق بریک"، ژنرال بلند پایه ارتش رژیم صهیونیستی و مسؤول سابق پرونده شکایات سربازان ارتش این رژیم نیز اذعان کرد که وضعیت ارتش این رژیم رو به وخامت است و از سال ۱۹۶۵ تاکنون ارتش شاهد چنین افتی نبوده است.