آخرین اخبار عملیات ریپو

  • باوجود آنکه بانک مرکزی برای نهمین هفته متوالی اقدام به جمع آوری پول از بانکها کرد اما خالص عملکرد این نهاد در هفته اخیر ماهیتی انبساطی داشته است. محاسبات نشان از بسط ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در بازار بین بانکی داشته است.

  • بانک مرکزی در سومین هفته تابستان برای ششمین هفته متوالی اقدام به جذب نقدینگی از بانکها کرد. بااین حال محاسبات نشان میدهد خالص عملکرد بانک مرکزی در ۲۱ تیرماه انبساطی ترین وضعیت را در هفته های سال جاری رقم زده است.