آخرین اخبار قیمت نهاده های ساختمانی

  • تغییر شاخص قیمت نهاده های ساختمانی کل بخش ساختمان در فصل پاییز سال جاری نسبت به فصل پاییز سال گذشته بیش از ۱۰۱ درصد رشد را به خود اختصاص داده است و بصورت فصلی در پاییز امسال نسبت به تابستان گذشته ۲۱.۶ رشد داشته است.