لبو

  • اقتصادنیوز : لبو مملو از مواد مغذی است و مصرف آن، تاثیر زیادی بر درمان بیماری‌های گوناگون دارد.

  • چغندر قرمز یا لبو اشتها آور ، مدر ، دافع اسید اوریک ، مقوی ، ملین ، آرام بخش و تصفیه کننده خون می باشد و بهتر است در سبد غذایی بیماران قلبی و زنان باردار قرار بگیرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر