محاصره اسرائیل

  • هاآرتص گزارش داد؛

    اقتصادنیوز؛ یتژاگ بریک تحلیل گر هاآرتص اسراییل:« ایران به آرامی در حال محاصره اسرائیل است و سران اسرائیل در برابر این تهدید که موجودیت اسرائیل را هدف قرار داده در خوابند».

۱

بیشتر

بیشتر