آخرین اخبار مدارس مجازی سری

  • موسسه خیریه «لرن افغانستان» با ایجاد مدارس مجازی سری برای دختران افغانستان، به محرومیت تحصیلی آنها که به دستور طالبان ایجاد شده بود، پایان داد.