مسدود شدن کارت سوخت

  • اقتصادنیوز: پس از کشف کارت‌های سوخت مهاجر،مراجع قضایی تا تصمیم گیری برای تعیین غرامت، دستور مسدودی کارت های موصوف را صادرکردنداگرچه ممکن است در مواردی مالک اصلی خودرو تقصیر نداشته باشد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر