مناقصه

  • شرکت عمران شهرجدید بینالود در نظر دارد «احداث ساختمان سوله ورزشی چند منظوره شهر جدید بینالود» را به صورت ۲۰ درصد پرداخت نقدی و ۸۰ درصد تهاتر با بهای زمین یا واحد ساخته شده در شهرهای جدید بینالود، گلبهار، پرند، سهند، صدرا، بهارستان، هشتگرد و پردیس به قیمت کارشناسی روز با رعایت ضوابط ومقررات شهرهای جدید به پیمانکاران واجد شرایط واگذار کند.

  • شـهردارى سـروآباد در نظر دارد در راســتاى اجراى آیین نامه مالى شــهردارى ها، تامین نیروى انســانى جهت امورات ادارى و جمــع آورى زباله، رفت و روب سطح شــهر، احیاء و نگهدارى فضاى سبز، رانندگى ماشــین آلات و ... را به شرکت واجد شرایط و داراى تایید صلاحیت به صورت شرکتى و به مدت ۱۱ ماه با سود مدیریتى به شرکت واجد شــرایط و داراى تاییدیه صلاحیت واگــذار نماید.

  • شرکت پتروشیمی بوعلی سـینا در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى اجاره کشــتى حمل میعانات گازى از بنادر عسلویه و طاهرى به مقصد بندر امام خمینى خود واقع در ماهشــهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی ســایت ۴ ،را از طریق مناقصه عمومى به شرکتهاى توانمند در این زمینه واگذار کند.

  • شـرکت بهره برداری راه آهن شـهری تهران و حومه درنظر دارد خدمات فنی و مهندسـی نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی وحفاظتی مسیر خطوط ۸،۷،۶،۵ را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از اشخاص حقوقی دعوت می گردد.

  • شـهردارى آبیک در نظر دارد به اســتناد مجوزهاى صادره از ســوى شوراى محترم اســلامى شــهرآبیک نســبت به اجراى پروژه مشــروحه ذیل از طریــق پیمانکاران و شرکتهاى واجدالشرایط اقدام نماید.

  • شرکت توسـعه منابع آب و نیروى ایران در نظر دارد از طریق فراخوان مشــاورین واجد صلاحیت (دارا بودن پایه یک در گروه مطالعات کشاورزى تخصص کشــاورزى، منابع طبیعى و دامپرورى و هم زمان دارا بودن حداقل پایه دو در گروه مهندسى آب تخصص شبکه ه اى آبیارى و زهکشى) نسبت به انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات فاز شناخت و فاز یک آبیارى و زهکشى در استان کردستان براســاس ضوابط آیین نامه خرید خدمات مشاور اقدام نماید.

بیشتر

بیشتر

بیشتر