موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی

  • موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در نظر دارد نسبت به خرید تخم مرغ نطفه‌دار شعبه‌ی شیراز مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی و از طریق (اشخاص حقوقی) شرکت‌های واجد شرایط که تجربه کافی در این زمینه دارند واگذار کند.

۱

بیشتر

بیشتر