نجات زمین

  • ​اقتصاد نیوز:زمینی که به زمین گرم بخورد، ما را نیز با خود به زیر خواهد کشاند. زمین کشتی ماست و اگر غرق شود و از بین برود دیگر «ما»یی باقی نمی‌ماند. فقط هم ما نه. هزاران یا شاید میلیون گونه گیاهی و جانوری نیز از بین می‌روند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر