آخرین اخبار نشانده

  • تابلوی جدید خیابان عاطفی سابق در تهران حاوی نام استاد نجف دریابندری که با تصمیم شورای شهر تهران در خرداد ماه سال جاری تغییر یافته بود، بعد از دوماه تعویض شد.