نوازنده خیابانی

  • ​اقتصاد نیوز:پس از گذشت یک سال همچنان شیوه‌نامه طراحی شده برای ساماندهی اجراهای خیابانی به مرحله اجرا نرسیده است.

  • اجرای موسیقی در خیابان که اعتباری جهانی دارد چند سالی است در تهران و شهرهای بزرگ کشور رواج یافته است. برخی از این گروه ها برای معرفی موسیقی خود به مخاطبان کوچه و خیابان و عده ای دیگر نیز برای امرار معاش در سطح شهر موسیقی اجرا می کنند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر