وضعیت زندگی

  • از هر ۱۰۰نفر، فقط ۱۲ نفر پیشرفت اقتصادی داشته‌اند؛

    اقتصادنیوز : غالب مردم، وضعیت زندگی‌شان نسبت به ۵ سال گذشته با افول مواجه شده است. البته این افول، با توجه به برخی پارامترها شدت و حدت متفاوتی داشته است.

۱

بیشتر

بیشتر