وعده آب و برق مجانی

  • اقتصادنیوز: این که امام قبل از پیروزی انقلاب «وعده» آب و برق مجانی ندادند، سخن درستی است اما این که هیچ گاه و پس از انقلاب هم نگفتند نادرست است. چون در اسفند ۵۷ با قید «طبقه مستمند» سفارش اکید داشتند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر