آخرین اخبار پایانه‌های صادراتی

  • پروژه راهبردی خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک که قرار بود تا یک آرزوی دیرینه چهل ساله را در راستای تمرکززدایی و متنوع‌سازی پایانه‌های صادراتی نفت محقق کند تا ایران علاوه بر داشتن یک پایگاه صادراتی نفت در خلیج فارس یک پایگاه صادراتی دیگر نیز در دریای عمان داشته باشد این روزها سرنوشت نامشخصی دارد.