پتروشیمی مبین

  • موضوع جلسه شورای رقابت در روز گذشته به دو محور مهم بازار سرمایه تعلق داشت؛ به‌طوری‌که قرار بود روند صدور مجوزهای کارگزاران بورسی و قیمت سرویس‌های جانبی دو پتروشیمی مبین و فجر در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر