پناهندگان افغان

  • اقتصادنیوز؛ سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ضمن اظهار تعجب از برداشت های غلط از سخنانش درباره مهاجرین افغان در فضای مجازی، این مسئله را مطالبه جدی ایران دانست و تاکید کرد: دولت های اروپایی باید سهم خود را در پذیرایی از مهاجرین ادا کنند، حال یا در قالب پرداخت هزینه ها یا با پذیرش بخشی از آنها در کشورهای خود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر